Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια εικοσιτεσσάρων (24) μπαταριών για το σύστημα αδιάλειπτης παροχής UPS APC 2200XL του κεντρικού δρομολογητή του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας