Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.», προϋπολογισμού 112.840,00€ πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

O  A/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 109703.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η12η/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η16η/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..

Sitemap

Κορυφή σελίδας