Αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων, της με αριθμ. πρωτ. 9/05.01.2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος βάσει του ΠΔ 407/80

Κατά της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

«Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

Sitemap

Κορυφή σελίδας