Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/24-08-2020, με την υπ΄ αριθ. 20/21-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης, προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε πεδία έρευνας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα διδακτορικών διατριβών αναφέρονται στο site του Τμήματος http://ict.ihu.gr/didaktoriko.
Οι προϋποθέσεις υποβολής αίτησης, τα Κριτήρια Αξιολόγησης, η διαδικασία και έγκριση της Τυπικής και Ουσιαστικής Αξιολόγησης και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι διαθέσιμος στο: http://ict.ihu.gr/didaktoriko.

Sitemap

Κορυφή σελίδας