Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του π.δ. 407/80 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/9ο/26-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων με το Π.Δ.407/80) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που καθορίζεται με τη σύμβαση, για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας επτά (7) ωρών την εβδομάδα, όσον αφορά στα παρακάτω Μαθήματα των δύο Προπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών (Πολυτεχνικό και ΤΕΙ) του Τμήματος:

Γνωστικό Αντικείμενο: Υπολογιστική Μηχανική

Τίτλοι Μαθημάτων

Α) Μέθοδοι Υπολογισμού Κατασκευών με Η/Υ
Εξάμηνο: 6 (ΤΕΙ)
Ώρες Θεωρία: 3
Ώρες Εργαστήριο: –

Β) Υπολογιστικές Μέθοδοι Μορφοποίησης
Εξάμηνο: 10
Ώρες Θεωρία: 4
Ώρες Εργαστήριο: –

Οι Υποψήφιοι υποβάλλουν έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ (Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες) τα εξής:
1. Την αίτηση, σε έντυπη μορφή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,
2. την υπεύθυνη δήλωση, σε έντυπη μορφή, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη,
3. Τρία (3) CD, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική
μορφή (pdf), συμπεριλαμβανομένων της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών από Δευτέρα έως
Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49124-125
Συνημμένα:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας