Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αριθμό 139/16/19-04­2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την υπ' αριθμό αριθμ. πρωτ. 127366/Ζ1/26.7.2018 απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τεύχος Α') για την «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Διοίκηση».

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019, στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΠΜΣ, να στείλετε email στο mpa@teicm.gr ή να τηλεφωνήσετε στη γραμματεία στο 23210 49229 (16:00-21:00) και 23210 49135 (09:00-15:00).

Sitemap

Κορυφή σελίδας