Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας λειτούργησε για πρώτη φορά το 1990. Το 2004 η Συνέλευση του Ιδρύματος με την αρίθμ. 3/23-9-2004 απόφασή της, ενέκρινε τον τελευταίο ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης που συντάχθηκε μετά την έκδοση της Κ.Α./679/22-8-96 Υπουργικής Απόφασης, η οποία αντικατέστησε την Β1/819/1988 απόφαση.

Η έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είναι ελεύθερη μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας. Τα αποτελέσματά της είναι προσπελάσιμα από όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε. επιτρέπεται η προσωρινή εμπιστευτικότητα στοιχείων με σκοπό την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πρωτότυπων ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργεί σύμφωνα με την ΥΑ ΚΑ 679/96 περί σύστασης "Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας" (ΕΛΚΕ) στα ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας και σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Είναι το θεσμοθετημένο όργανο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Σκοπός ίδρυσής του είναι η διάθεση και η διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

Ιστοσελίδα Επιτροπής Ερευνών

Πρόεδρος

Δαυΐδ Κωνσταντίνος
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Email: david@teicm.gr

Αντιπρόεδρος

Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών TE &
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
Email: conpap@teicm.gr

Γραμματεία

Παραλίκα Δήμητρα
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ.: +30 23210 49198

Ουρανία Βουρουτζίδου
Τμήμα Οργάνωσης, Υποστήριξης, Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων
Τηλ.: +30 23210 49239

Κουδέρης Κωνσταντίνος
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού
Τηλ.: +30 23210 49113

Κυριακή Αναστασιάδου
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού
Τηλ.: +30 23210 49168 Email: finance@teiser.gr

Αικατερίνη Φωταρούδη
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Προγραμματισμού
Τηλ.: +30 23210 49168 Email: finance@teiser.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Κτήριο πολλαπλών χρήσεων, 1ος όροφος
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Τηλ.: +30 23210 49198,49239,49168
Fax: +30 23210 49251
Email: resc@teiser.gr

Sitemap

Κορυφή σελίδας