Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΦΕΚ του νέου νόμου 4485/17 (Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις - Άρθρα 30-45)

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει παράλληλα με τα προπτυχιακά προγράμματα και μία ποικιλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Αντικείμενο των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων, και ερευνητικών αποτελεσμάτων  στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. Η φιλοσοφία των Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσουν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται αυτή τη στιγμή ανά τμήμα είναι τα εξής:

Α. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα

Β. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα

Γ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα

Δ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Εγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα

Ε. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα

ΣΤ. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
ΦΕΚ Επανίδρυσης
Έγκριση Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας
Ιστοσελίδα

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας