Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης e-Learning

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης e-Learning

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προσφέρει στους σπουδαστές και το εκπαιδευτικό προσωπικό την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, e-learning ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πλατφόρμα e-learning ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της συμβατικής διδασκαλίας αξιοποιώντας την ήδη σε υψηλό βαθμό αφομοιωμένη στο χώρο της εκπαίδευσης πληροφορική τεχνολογία. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας καθηγητή φοιτητή. Ειδικότερα, επιτρέπει στον καθηγητή την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και παρέχει στον φοιτητή ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Η πλατφόρμα e-learning, είναι διαθέσιμη από την διεύθυνση, http://elearning.teicm.gr

Το σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του υποέργου «Κεντρική Δράση» της Πράξης 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Course Management System) Moodle.

Χρήση της Υπηρεσίας

H πιστοποίηση ταυτότητας των χρηστών για την πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης e-Learning γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου (Directory Service) του Ιδρύματος.

Η βάση δεδομένων του εξυπηρετητή LDAP της Υπηρεσίας Καταλόγου ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να δημιουργήσουν μαθήματα θα πρέπει πέραν του απλού λογαριασμού που διαθέτουν να οριστούν και ως καθηγητές στο σύστημα, μια διαδικασία που γίνεται από τον διαχειριστή της υπηρεσίας κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου καθηγητή.

Οδηγίες ορισμού καθηγητή καθώς και άλλες οδηγίες χρήσης και πρόσβασης στην πλατφόρμα υπάρχουν στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας http://elearning.teicm.gr.

Sitemap

Κορυφή σελίδας