Δικαιώματα Σπουδαστών

Δικαιώματα - Παροχές

 • Παροχή σίτισης
  Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. παρέχεται δωρεάν σίτιση με τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία και το Τ.Ε.Ι.
 • Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
  Στους σπουδαστές παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, πλην αυτών που είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό φορέα, εκτός αν παραιτηθούν, με υπεύθυνη δήλωση, του δικαιώματός τους από τον ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι..
 • Διευκόλυνση εργαζομένων σπουδαστών
  Στους σπουδαστές που εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα παρέχονται από τον εργοδότη τους διευκολύνσεις, όπως χορήγηση συνεχόμενης ή διακεκομένης της ειδικής άδειας εξετάσεων 14 ημερών, απαλλαγή από νυκτερινή βάρδια κλπ.
 • Διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις
  Στους σπουδαστές παρέχεται έκπτωση στην τιμή του εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μέσων μαζικής μεταφοράς και στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει το Ίδρυμα. Η έκπτωση παρέχεται για όλο το ακαδημαϊκό έτος και τόσα έτη όσα απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών προσαυξημένα κατά το ήμισυ. Δεν δικαιούνται της παροχής αυτής οι σπουδαστές που έχουν καταταγεί στο Τ.Ε.Ι. ως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
 • Διάθεση διδακτικών βιβλίων και σημειώσεων
  Στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία και σημειώσεις.
 • Απασχόληση σπουδαστών στο Τ.Ε.Ι. μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως
  Σε σπουδαστές του ΤΕΙ που απασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΤΕΙ μπορούν να παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις με τη μορφή αμοιβής. Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως.
 • Στέγαση
  α) Από το Τ.Ε.Ι. παρέχεται στους δικαιούμενους σπουδαστές δωρεάν στέγαση
  (επίδομα στέγασης λόγω μη ύπαρξης Φοιτητικής Εστίας) με τις προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία και το Τ.Ε.Ι.
  β) Από την Πολιτεία χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα φοιτητών ύψους 1.000 ευρώ, με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 3220/2004 όπως ισχύει.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ : οι δικαιούμενοι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν για τη χορήγηση ή το ΤΕΙ ή την Πολιτεία)
 • Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες στους πρωτεύσαντες στις πανελλήνιες και προαγωγικές εξετάσεις
 • Άτοκα Δάνεια
  Προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου είναι η επιτυχής περάτωση των 4/5 του συνόλου των μαθημάτων των δύο εξαμήνων του προηγούμενου έτους σπουδών από εκείνο στο οποίο βρίσκεται ο σπουδαστής. Επίσης βασικό κριτήριο αποτελεί και η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του σπουδαστή.
  Σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 3549/2007 για δικαιώματα και παροχές στους σπουδαστές
 • Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών
  Προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης των σπουδαστών με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. (Θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό για τη σύσταση των υπηρεσιών αυτών σε κάθε Τμήμα)
 • Ανταποδοτικές υποτροφίες
  Σε σπουδαστές προπτυχιακού επιπέδου μπορούν να παρέχονται από το Τ.Ε.Ι. ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωσή τους να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση μέχρι 40 ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι.
  (Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανταποδοτικών υποτροφιών θα
  καθοριστούν από τον Εσωτερικό Κανονισμό)
 • Εκπαιδευτικά δάνεια
  Οι σπουδαστές που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άτοκα εκπαιδευτικά δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας που επιθυμούν εφόσον έχουν εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου από το εξάμηνο στο οποίο φοιτούν (Η διαδικασία χορήγησης κλπ θα καθοριστούν με κοινή Υ.Α.).

Sitemap

Κορυφή σελίδας