Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 109703 και τίτλο «Συντήρηση – υγρομόνωση ανοικτού αμφιθεάτρου Παν/λης Σερρών του ΔΙΠΑΕ».

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) ανακοινώνει την μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 109703 και τίτλο «Συντήρηση – υγρομόνωση ανοικτού αμφιθεάτρου Παν/λης Σερρών του ΔΙΠΑΕ».

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης, σύμφωνα με την υπ. αρ. 16/ΕΗΔ/20-04-2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΑΠ546ΨΖ3Π-7Φ1, ΑΔΑΜ 21PROC008569279), ορίζεται η Δευτέρα 17-05-2021 και ώρα 10:00 σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου, με ΑΔΑΜ 21PROC008273718.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας